Seleccionar página

Inicio    Programas    Charlas     Proxectos   Recursos   Documentos   Novas    Muro   EducaCine   Blog   Quen Somos   Contacto

É ben coñecido que unha Alimentación Saudable é o principal factor exógeno condicionante dun correcto crecemento e desenvolvemento. Os há‡bitos de alimentación axeitados ademáis de favorecer un estado de bienestar e de enerxía, asentan as bases para unha maior lonxevidade e boa calidade de vida en idades posteriores. A adquisición de h‡ábitos alimentarios saudables nesta etapa contribue á prevención de enfermidades que se manifestará‡n na idade adulta. Permite o mantemento e promoción da saúde e o bienestar non só na nenez, senón potencialmente nas etapas posteriores da vida.

A infancia  constitue unha etapa de gran interŽese para a nutrición, pois supón un perí’odo de promoción e consolidación dos h‡ábitos alimentarios e, polo tanto, potencialmente mellorable. Tamén constitue unha etapa de risco dado o incremento de necesidades nutricionais durante as fases de crecemento e desenvolvemento. O medio escolar proporciona unha oportunidade de inestimable valor para a promoción de há‡bitos alimentarios saudables porque permite chegar a un gran número de persoas (escolares, profesorado e familias) e porque sintoniza en méŽtodos e obxectivos docentes cos proxectos educativos curriculares.

O noso principal obxectivo a acadar con estas charlas é motivar aos nosos alumn@s de Educación Primaria sobre o interese dunha alimentación axeitada e a práctica de exercicio f’ísico, á vez que desenvolvan habilidades e destrezas que lles permitan configurar uns há‡bitos alimentarios má‡is saudables e se estimule a prá‡ctica de exercicio fí’sico gratificante e axeitado.

Obxectivos

1. Descubrir en quéŽ consiste unha dieta saudable e as pautas a seguir para conseguila.

2. Diferenciar os conceptos  de nutriente e alimento.

3. Coñecer cómo debe ser a distribución da alimentación ao longo do d’ía.

4. Relacionar familias de alimentos e a súa frecuencia de consumo dacordo á Pirá‡mide da alimentación saudable.

5. Valorar e recoñecer as propias preferencias alimentarias.

6. Coñecer os efectos positivos que supón o há‡bito dun almorzo saudable nos escolares.

7. Coñecer os grupos de alimentos que deben formar parte dun almorzo axeitado.

8. Comprender a importancia da toma de media mañán e da tarde nos escolares para o equilibrio alimentario global.

9. Coñecer as distintas opcións de alimentos saudables que se poden consumir e  as súas propiedades.

10 . Coñecer os motivos da importancia do consumo de froitas e verduras e as consecuencias dun consumo insuficiente.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bOIuGD1s5J4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

O noso Centro:

Colexio Plurilingüe "La Inmaculada"


Enderezo: Amado Garra nº 2

36860 Ponteareas (Pontevedra)

Contacto

Departamento Orientación


Teléfono: 986 640 065

eMail: info@acasinadosvalores.es

Share This