Seleccionar página

Inicio    Programas    Charlas     Proxectos   Recursos   Documentos   Novas    Muro   EducaCine   Blog   Quen Somos   Contacto

HABILIDADES SOCIAIS

As habilidades sociais son un conxunto de capacidades que permiten o desenvolvemento dun  repertorio de accións e condutas que fan que os nosos alumn@s se desenvolvan eficazmente no social.  Estas habilidades son algo complexo xa que están formadas por un amplio abanico de ideas, sentimentos, crenzas e valores que son froito da aprendizaxe e da experiencia. Todo isto vai provocar unha gran influencia nas condutas e actitudes que teña os nosos alumn@s na súa relación e interacción cos demáis.
É fundamental prestar especial atención ao desenvolvemento das habilidades sociais, xa que en primeiro lugar son imprescindibles para a adaptación dos nosos alumn@s ao contorno no que se desenvolven as súas vidas, e posteriormente estas habilidades proporcionaranlles as ferramentas para desenvolverse como adultos na esfera social, sendo a base clave para sobrevivir de maneira sana tanto emocional como laboralmente.
A falta ou escaso desenvolvemento de habilidades sociais, pode ser algo doloroso para as persoas. Os seres humanos vivimos en sociedade, é parte da nosa natureza, é por iso que a comprensión das relacións e das demáis persoas é algo imprescindible para unha vida emocionalmente sana. E isto ten repercusión nos demáis ámbitos da vida, escolar, laboral, sentimental, persoal, etc.
 
PUNTOS CLAVE DAS HABILIDADES SOCIAIS.
 • Adquirense a través da aprendizaxe. Non son innatas, os nen@s desde o nacemento aprenden a relacionarse cos demáis. Se sinten de determinada maneira, teñen determinadas ideas e actúan en función destas.

 • Son reciprocas por natureza. As habilidades sociais, requiren para o seu desenvolvemento a relación con outras persoas.

 • Incluen condutas verbais e non verbais. É tan importante o que se di como outros aspectos que non se din.

 • Están determinadas polo reforzamento social (positivo ou negativo). Determinadas condutas repitense se teñen un reforzo interpretado como positivo (acorde coas súas ideas e sentimentos) ou negativo (en desacordo).

 • Son capacidades formadas por un repertorio de crenzas, sentimentos, ideas e valores. Istos son a base da conduta social. As persoas interpretan as situacións e deciden a actuación.

 • Están interrelacionadas co autoconcepto e a autoestima. Os resultados das relacións sociais influen no autoconcepto e na autoestima e estes a súa vez son cruciais para as diferentes condutas no medio social.

 • Son necesarias para o desenvolvemento integral das persoas. A persoa se desenvolve e aprende en interacción cos demáis.

CALES SON AS HABILIDADES SOCIAIS BÁSICAS?
 • Apego: capacidade de establecer lazos afectivos con outras persoas.

 • Empatía: capacidade de porse no lugar do outro e entendelo.

 • Asertividade: capacidade de defender os propios dereitos e opinións sen danar aos demáis.

 • Cooperación: capacidade de colaborar cos demáis para lograr un obxectivo común.

 • Comunicación: capacidade de expresar e escoitar. Sentimentos, emocións, ideas, etc.

 • Autocontrol: capacidade de interpretar as crenzas e sentimentos propios e controlar os impulsos.

 • Comprensión de situacións: capacidade para entender as situacións sociais e no tomalas como algo persoal, ou culparse de determinadas cousas.

 • Resolución de conflitos: capacidade para interpretar un conflito e sacar alternativas de solución ao mesmo.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LAOICItn3MM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

O noso Centro:

Colexio Plurilingüe "La Inmaculada"


Enderezo: Amado Garra nº 2

36860 Ponteareas (Pontevedra)

Contacto

Departamento Orientación


Teléfono: 986 640 065

eMail: info@acasinadosvalores.es

Share This